دادرسی-های-بین-المللی-دیوان-بین-المللی-دادگستری-3

دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری 3

کد محصول# 4420

این مجموعه به معرفی موارد ذیل می پردازد: جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری در نظام حقوق بین المللی، حقیقت یابی در رسیدگی ها قضایی بین المللی، عوامل موثر بر اعمال ادله اثبات دعوی، منابع ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری و اثبات دعوی در رویه دیوان بین المللی دادگستری.