اسناد دیوان کیفری بین المللی

اسناد دیوان کیفری بین المللی

کد محصول# 4429

اساسنامه، سند نهایی و قطعنامه مصوب کنفراس رم - موافقت نامه روابط دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل - موافقت نامه امتیازات و مصونیت های دیوان کیفری بین المللی