مجموعه قوانین کاربردی حقوقی - کیفری

مجموعه قوانین کاربردی حقوقی - کیفری

کد محصول# 4855

کتا ب حاضر با هدف اطلاع رسانی صحیح و به موقع و با انگیزه در دسترس قرار دادن متن قانون منطبق با روزنامه رسمی و با پرهیز از هرگونه حاشیه نویسی به چاپ رسیده است.