قانون-مالیات-های-مستقیم-به-انضمام-قانون-مالیات-بر-ارزش-افزوده

قانون مالیات های مستقیم به انضمام قانون مالیات بر ارزش افزوده

کد محصول# 4965

دیگر آثار به طبع رسیده از همین مجموعه که شامل 60 جلد می باشد: مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن، قوانین ومقررات مسکن و ساختمان، قوانین و مقررات ناظر بر تعاونی ها، قوانین و مقررات ناظر بر جرائم رایانه ای (اینترنتی)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، قوانین ومقررات ناظر بر ورشکستگی و... می باشد.