قوانین-و-مقررات-ناظر-بر-معاملات-دولتی(مزایده--مناقصه)

قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی(مزایده- مناقصه)

کد محصول# 4967

دیگر آثار به طبع رسیده از همین مجموعه که شامل 60 جلد می باشد: مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن، قوانین ومقررات مسکن و ساختمان، قوانین و مقررات ناظر بر تعاونی ها، قوانین و مقررات ناظر بر جرائم رایانه ای (اینترنتی)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، قوانین ومقررات ناظر بر ورشکستگی و... می باشد.