قوانین و مقررات مربوط به داوری

قوانین و مقررات مربوط به داوری

کد محصول# 5048

بدون تردید از جمله شروط رشد و تعالی جامعه قانونمدار را می توان در قانون شناختی آن جستجو کرد و به یقین اولین ابزار قانون شناختی در دسترس بودن متن قانون است.