فرایند دادرسی کیفری جلد نخست

فرایند دادرسی کیفری جلد نخست

کد محصول# 5080

شامل موضوعات کلیات، دعاوی ناشی از جرم و مرحله تحقیقات مقدماتی میشود.