فروش کتاب بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستری در فروشگاه وکالت آ

بایدها-و-نبایدهای-کارشناسان-رسمی-دادگستری

بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستریشناسه محصول : 5109

شرح

برابر مقررات موضوعه، کارشناس تکالیفی در قبال کانون متبوع، مقامات قضائی، اصحاب دعوی و دولت دارد که وقوف و رعایت آنها کارشناس را در پیمودن پله های موفقیت همراهی خواهد کرد. مجموعه حاضر به تبیین و توضیح تکالیف کارشناسان در قوانین مربوط میپردازد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.