بررسی و تحلیل قراردادهای پیش فروش و مشارکت ساختمان

بررسی و تحلیل قراردادهای پیش فروش و مشارکت ساختمان

کد محصول# 5160

بررسی و تحلیل قراردادهای پیش فروش و مشارکت ساختمان

عباس بشیری,امیر آذربایجانی,بهروز میرزایی,محمدجهان تیغ,عیسی شعبانی