×

لیست بهترین وکلای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی ایران

لیست-بهترین-وکلای-اعتراض-به-تصمیم-واحد-ثبتی-ایران

شناسه : 1604

در صورت حصول شرایط لازم برای اقدام مرجع واحد افراز ثبتی، جهت تقسیم ملک مشاع و کارشناسی که برای ارزیابی ملک و قابل تقسیم بودن آن ارجاع می‌شود، تصمیم و دستور تقسیم و تفکیک ملک مشاعی توسط واحد افراز ثبتی داده می‌شود.

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

در صورت حصول شرایط لازم برای اقدام مرجع واحد افراز ثبتی، جهت تقسیم ملک مشاع و کارشناسی که برای ارزیابی ملک و قابل تقسیم بودن آن ارجاع می‌شود، تصمیم و دستور تقسیم و تفکیک ملک مشاعی توسط واحد افراز ثبتی داده می‌شود.

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس تفکیکی و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند.

در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی به دلیل عدم وجود شرایط به جهت تقسیم، مبنی بر رد درخواست تقسیم باشد،‌ از تصمیم واحد افراز ثبتی، می توان به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مشاعی، اعتراض کرد و دادگاه به اعتراض مورد نظر رسیدگی می کند.

تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی، قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد.

نکات مهم در دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبت در خصوص افراز

دادگاه بعد از پایان جلسه اول رسیدگی، قرار ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را در خصوص اظهارنظر مبنی بر افراز یا عدم افراز ملک، صادر می نماید و بر مبنای نظر کارشناس رای مقتضی را صادر می نماید.

حکم صادره از دادگاه مبنی بر افراز یا عدم افراز ملک، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و قابل فرجام نیست.

رویه بعضی از دادگاهها به اینصورت می باشد که اعتراض به تصمیم اداره ثبت را در صورتی می پذیرند که اداره ثبت، ملک را غیرقابل افراز تشخیص داده باشد بنابراین در صورتی که اداره ثبت اعلام کرده باشد که ملک قابل افراز است آن اعتراض در دادگاه پذیرفته نمی شود.

قبول و یا رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی

در صورتی که دادگاه صالح به رسیدگی در مورد اعتراض به تصمیم واحد افراز ثبتی، تصمیم واحد افراز ثبتی را قبول نماید و تایید کند، در این صورت به دلیل اینکه این تصمیم دادگاه لازم الاجرا و قطعی می باشد، امکان تجدید نظر نخواهد بود و در نتیجه ملک مورد درخواست، قابل تقسیم توسط واحد افراز ثبتی نخواهد بود و مالکین مشاع می‌توانند جهت تقسیم ملک مشاع، درخواست فروش مال مزبور را به کمک وکیل ثبتی دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارائه نمایند.

به همین دلیل، این درخواست از جانب هر یک از شرکا مطرح خواهد شد و دادگاه اقدام به صدور دستور فروش مال خواهد نمود و وجه حاصل از فروش ملک، طبق نظر کارشناس و دستور دادگاه، بین شرکا تقسیم خواهد شد.

در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی مورد تایید و پذیرش دادگاه واقع نشود، در این صورت، دادگاه تصمیم واحد افراز ثبتی را رد خواهد نمود و در این مورد، تقسیم و تفکیک ملک انجام می‌شود. برای هر یک مالکین مشاع، سند مالکیت مفروز صادر می‌نماید.

لیست بهترین وکلای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.