×

لیست بهترین وکلای دیه منافع اعضا ایران

لیست-بهترین-وکلای-دیه-منافع-اعضا-ایران

شناسه : 1631

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می شود. در بخش عمده ای از جنایت منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضاء به مجموعه نیروهای غیرمادی اطلاق می شود که خدا در منافع اعضاء انسان به طور معین یا غیرمعین قرار داده است؛ مانند بینایی در چشم، عقل در مغز. منافع اعضای داخلی بدن نیز همچون منافع اعضای خارجی، مشمول قاعده کلی هر آنچه در بدن انسان وجود دارد، در آن دیه کامل است. دانسته شده ودر زوال این منافع، به وجوب دیه کامل اظهار عقیده شده است. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما در باره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است.

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می شود. در بخش عمده ای از جنایت منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضاء به مجموعه نیروهای غیرمادی اطلاق می شود که خدا در منافع اعضاء انسان به طور معین یا غیرمعین قرار داده است؛ مانند بینایی در چشم، عقل در مغز. منافع اعضای داخلی بدن نیز همچون منافع اعضای خارجی، مشمول قاعده کلی هر آنچه در بدن انسان وجود دارد، در آن دیه کامل است. دانسته شده ودر زوال این منافع، به وجوب دیه کامل اظهار عقیده شده است. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما در باره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است.

گاه ممکن است جانی، بر عضوی از اعضاءکسی جنایتی وارد کند که آن عضو سالم مانده ولی منافع آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوقدانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص منافع عضو، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده استفلاز سوی دیگر، پیشرفت پزشکی و تجهیزات، توانایی اجرای قصاص را با وسایل مجهز پزشکی ممکن ساخته است، تا حد زیادی امکان پذیر گردانیده است که می تواند دیه منافع اعضا توسط متخصصان صورت گیرد.

قواعد عمومی ديه منافع اعضا

1- ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختالف ميان مرتكب و مجنی عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضی يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی عليه مي تواند با قسامه به نحوی كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنی عليه ثابت ميشود و نيازی به قسامه نيست.

2- در مواردی كه نظر كارشناسی بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معينی باشد چنانچه مجنیٌ عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت ميشود.

3- هرگاه جنايتی كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنیٌ عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل ميكند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.

4- هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبری برای بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوی كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمی كه بينايی آن به طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو ميباشد.

لیست بهترین وکلای دیه منافع اعضا ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.