×

لیست بهترین وکلای دادگاه تجدیدنظر نظامی ایران

لیست-بهترین-وکلای-دادگاه-تجدیدنظر-نظامی-ایران

شناسه : 1603

چه احکامی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند؟

احکامی که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند عبارتند از جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایمی که متضمن پرداخت دیه یا ارش می باشد البته در مواردی که جمع آن یا میزان آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. با وجود این اوصاف رای قطعی محسوب شده و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشد. همچنین جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جرایم عمدی با میزان نصف دیه کامل و یا بیشتر و یا جرایم دارای تعزیر درجه سه و بالاتر قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند و می بایست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور صورت پذیرد.

چه احکامی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند؟

احکامی که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند عبارتند از جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایمی که متضمن پرداخت دیه یا ارش می باشد البته در مواردی که جمع آن یا میزان آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. با وجود این اوصاف رای قطعی محسوب شده و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشد. همچنین جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جرایم عمدی با میزان نصف دیه کامل و یا بیشتر و یا جرایم دارای تعزیر درجه سه و بالاتر قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشند و می بایست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور صورت پذیرد.

مهلت تجدیدنظر از رای دادگاه نظامی در دادگاه تجدیدنظر نظامی چه میزان است؟

اعتراض که قالب درخواست تقدیم دادگاه نظامی صادر کننده رای می شود را در اصطلاح تجدیدنظرخواهی نامیده می نامند و می بایست تقدیم دادگاه نظامی، در مهلت و فرجه قانونی 20 روزٍ از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مدت واخواهی گردد و رسید دریافت نمایند. و با توجه به شرایط قانونی نسبت به رای اصداری طرفین می توانند اعتراض نمایند و تقاضای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر نظامی را داشته باشند. لازم به ذکر است مهلت اعتراض به رای دادگاه نظامی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه با شرایط ذکر شده می باشد.

چنانچه شخصی تقاضای تجدیدنظرخواهی خارج مهلت تعیین شده داشته باشد می بایست دارای عذر موجه باشد. عذر موجه به موجب قانون مشخص می گردد و البته می تواند با وجود شرایطی نیز اثبات گردد حال چنانچه متقاضی عذر موجه اعلام نماید دادگاه نظامی می بایست به عذر ایشان رسیدگی نماید و در صورت پذیرش عذر قرار قبولی درخواست تجدیدنظر نظامی را صادر در غیر این صورت قرار رد تجدیدنظر نظامی را صادر می نماید و رای قطعی می گردد.

چه اشخاصی می توانند در دادگاه تجدیدنظر نظامی اعتراض نمایند؟

محکوم علیه، شاکی، نماینده قانونی آنها، وکیل دادگاه نظامی طرفین و همچنین دادستان نیز می تواند به رای برائت متهم،‌عدم تناسب مجازات و یا عدم انطباق رای با قانون نیز اعتراض نماید.

به گفته وکیل تجدیدنظر نظامی موضوع اعتراض دادستان در دادگاه های عمومی به ندرت به چشم می خورد حال آنکه دادستان نظامی در بسیاری از موارد تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه نظامی می نماید.

تجدیدنظرخواهی می بایست به صورت مستند و مستدل بوده و با پرداخت هزینه صورت پذیرد.

دادخواست و مقدمات رسیدگی در دادگاه تجدید نظر نظامی

ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱ ـ درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۲ ـ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳ ـ دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

لیست بهترین وکلای دادگاه تجدیدنظر نظامی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.