×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

وکالت کارگشا در دادگاه بخش مستقل


وکالت کارگشا در دعوی تصرف عدوانی


وکیل در توکیل - درخواست تجدیدجلسه از طرف وکیلی که اختیار توکیل دارد


انقضاء وکالت وکیل تعیین شده از طرف ولی یا قیم در صورت رسیدن مولی علیه بسن رشد


بقاء وکالت وکیل با واسطه در صورت فوت وکیل بی واسطه


بقاء وکالت در صورت فوت طرف دعوی


حق الوکاله مرحه رسیدگی غیابی


وکیل در توکیل - حق الوکاله وکیل با واسطه


تمبر مالیاتی وکالتنامه و سهم تعاون - استفاده از وکالتنامه پرونده منتهی به ابطال دادخواست که به آن تمبر مالیاتی الصاق گردیده در پرونده جدید


استرداد تمبر مالیاتی اضافی وکالت نامه درصورت غیابی بودن رسیدگی و حکم


اسقاط حق عزل وکیل


وکالت اتفاقی - وکالت برای بستگان در دادگاه بخش


وکالت در مطالبه خسارات دادرسی


قابل جمع نبودن وکالت دادگستری با سمت شهرداری


ممنوعیت وکیل از قبول دعوایی که سابقا در آن بعنوان قاضی اظهار نظر کتبی کرده باشد


قبول وکالت در حوزه ای که وکیل سابقا درآنجا قاضی بوده پیش از انقضای سه سال از زمان اشتغال به قضاوت


وکالت کارآموز - طرح دعوی از طرف کارآموز وکالت


منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام الزامات وتعهدات مالی - ضرر و زیان ناشی از جرم و قانون منع توقیف


منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام الزامات و تعهدات - وجه الکفاله و قانون منع توقیف


منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام الزامات وتعهدات مالی - ورشکستگی به تقصیر - قانون منع توقیف اشخاص و توقیف تاجر ورشکسته