×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مطالبه اسناد و مدارک از ادارات دولتی - مطالبه اسناد و مدارک دولتی طرف دعوی - تخلف اداری کارمندی که از ارسال اسناد ومدارک موردمطالبه خودداری کرده


مطالبه اسناد و مدارک از شرکت واحد اتوبوس رانی


ارزش دلایل منعکس در صورت مجلس تامین دلیل


ارزش دلایلی که خارج از موارد مقرر در قانون اقامه شده اند


اقامه دلیل جدید در اولین جلسه دادرسی اختصاری


توقیف دادرسی - تعیین تکلیف پرونده های متوقف و بلااقدام دردادگاههای مدنی


توقیف دادرسی - فوت خواهان پیش از ابلاغ اخطار رفع نقص در مورد تعیین آدرس خوانده


توقیف دادرسی - توقیف دادرسی بلحاظ فوت ولی - شمول مرور زمان


توقیف دادرسی - فوت یکی از خواهانها در جریان رسیدگی


توقیف دادرسی - مفقودالاثر شدن خواهان در جریان رسیدگی - اقامه دعوی علیه غایب مفقودالاثر - اقامه دعوی درباره مطالبات غایب مفقودالاثر


توقیف دادرسی - فوت بعضی از خواهانها یا خواندگان


هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث


تبادل لوایح در جلب ثالث


درخواست تامین خواسته در دعوی جلب ثالث


ورود ثالث در دعوی پس از نقض حکم در دیوان کشور


ورود ثالث - اثر دادخواست ناقص در جریان دعوی اصلی - دعوی ورشکستگی شرکت سهامی - ورود صاحبان سهام بعنوان ثالث در دعوی ورشکستگی


توقیف عملیات اجرائی - نوع و میزان تامین برای توقیف عملیات اجرائی


توقیف عملیات اجرائی - میزان تامین برای توقیف عملیات اجرائی


دادخواست توقیف عملیات اجرائی بدون درخواست ابطال اجرائیه


قرار تامین محکوم به