×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

ایرادات - تکلیف دادگاه در برابر ایرادات مندرج در ماده 198 آ0د0م با سکوت قانون اصلاحی سال 1349


ایرادات - تکلیف دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت - تکلیف دادگاه در برابر ایرادات مندرج در ماده 198 با سکوت قانونی اصلاحی سال 1349


ایرادات - قرار عدم صلاحیت نسبی هر چندکه ایرادنشده باشد


ایرادات - اثبات درستی ایراد به عهده چه کسی است ؟


واخواهی - تقاضای ختم پرونده بلحاظ سازش در خارج در مرحله واخواهی


واخواهی - دعوی مجعول بودن سند ضمن واخواهی


واخواهی - نقص دادخواست


تبدیل ویا تعویض وثیقه سردفتر ودفتریار


تضمین نامه بانکی سر دفتران و دفتریاران


تضمین سردفتران و دفتریاران


نحوه اخذ تضمین از سر دفتران و دفتریاران


محفظه مطمئن برای حفظ اسناد و دفاتر


منع دفاتر از اقدمات تبلیغاتی


مهر و تابلو و آدرس دفاتر اسناد رسمی


دفاتر اسناد رسمی - تشکیل دفتر خانه


هرگونه انتقال اعتبار که سبب تغییر در اعتبارات قانونی دستگاهها گردیده و یا سبب نقض قوانین به شرح فوق الذکر گردد تحت هرعنوان منجمله ابلاغ اعتبار تخلف از قوانین محسوب می گردد


عدم آگاهی متهم به حرمت جمع بین الاختین درصورت عدم وجوددلیل خلاف ازمصادیق زنای محصنه نمیباشد


دردعوی کیفری شاکی خصوصی صرفا بیان کننده شکایت است وتعیین نوع جرم انتسابی بعهده دادگاه است


باتوجه به اوراق پرونده چون دلیلی برعمدی بودن صدمه وارده منجر به مرگ موجودنیست موردازمصادیق قتل عمدی محسوب نمیشود


تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست