×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تخته سنگی که دارای بیش از یکصد سال قدمت باشد واجد ارزش مذهبی وتاریخی است بنابراین ، سرقت آن عنوان سرقت آثار ملی ، فرهنگی و تاریخی موضوع ماده 559 قانون تعزیرات است


مطالبه مبلغی بابت حق الوکاله وکیل و هزینه رفت و آمد باموازین شرعی و قانونی مغایرت دارد


رسیدگی مجدد به موضوعی که مشمول امور مختومه گردیده و اعتبار قضیه محکوم بها را یافته ، فاقد وجاهت قانونی است


در صورتی که دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود، دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و حکم صادرکند


در صورت تقاضای شکات (مدعیان خصوصی ) علاوه بر ضرر وزیان ناشی از جرم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز قابل مطالبه است


در صورتی که انبار و حجره شاکی به صورت امانی در ید و اختیار متهم بوده باشد، بزه ارتکابی متهم به خیانت در امانت خواهد بود نه کلاهبرداری


تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آن از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب اوبه داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر درمحکمه جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی است


فروش مال غیر خصوصا که متهم در آن نیز سهیم باشد نمی تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری ه فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد فرضیه جزائی ودارای وصف حقوقی است


قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین متهم مکلف به رد مال مورد فروش نبوده است بلکه شاکی خصوصی می بایستی دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می نمود


احتساب ایام بازداشت قبلی وکسر آن از مجازات حبس تعزیری برای دادگاه اجباری است


انتقال مال غیر از مصادیق کلاهبرداری و در حکم آن است بنابراین مجازات آن نیز همان مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری است


در جرم کلاهبرداری مرتکب علاوه بر حبس به رد اصل مال به صاحبش و معادل آن جزای نقدی در حق دولت محکوم می شود


در جائی که مال مورد کلاهبرداری در دسترس نیست ، شاکی می بایستی دادخواست حقوقی سلیم نماید


جرم انتقال مال غیر قبل از تصویب قانون م ا از نظر مجازات مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده است


در صورت مطالبه شاکی خصوصی ، دادگاه متهم را به پرداخت وجه مورد کلاهبرداری به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در حق مدعی خصوصی محکوم می کند


فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد توسط مالک اشکالی نداشته و عنوان کلاهبرداری به چنین ملکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد


برای تحقق جرم کلاهبرداری متهم باید به وسایل متقلبانه متوسل شده باشد


ارسال نامه به وسیله پست سفارشی خطاب به مقام دادگستری درصورتی که مشتمل بر اکاذیبی باشد، جرم و قابل مجازات است


رای غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی متهم (محکوم علیه ) در همان دادگاه صادرکننده رای است


در صورتی که ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی وانشاء رای نداشته است ، مرجع تجدیدنظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد