×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اگردربانک چکی پرداخت شود که صاحب حساب موجودی نداشته باشد مسلما باارائه کننده چک تبانی وجوددارد


با توجه به اقرار صریح متهمان دائر براینکه وجه متعلق به شاکی راازتوقیف به دربرده وازصندوق دادگستری خارج نموده اند ازمصادیق کلاهبرداری است


با وجود رابطه مالی بین شاکی و متهم اخذ وجه به وسیله محکوم علیه با سوءنیت نبوده است


کلاهبرداری مذکور درماده 16 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید ناظر بر این است که شخصی با سوءنیت خاص مجرمانه ازراه حیله وتقلب وتزویروتوسل وتشبت به وسائل متقلبانه و دغل کارانه مال دیگری را ببرد


حصول علم عادی برای احراز وقوع جرم ازجمله کلاهبرداری لازم است


علم شخص قاضی ازجمله طرق اثبات جرم کلاهبرداری است


اقرار ازجمله طرق اثباتی جرم کلاهبرداری است


اقرار صریح متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است


معاون با تعریف و تمجید از کلاهبردار به این که شرکت اوسودآوراست و تحصیل کرده آمریکاست ،امین است وغیره ،شاکی رافریب داده است


اگرسوء نیت و قصد تقلب معاون درکلاهبرداری ثابت نباشدمتهم تبرئه می شود


شرکت متهم درکلاهبرداری بدون اینکه نحوه مشارکت متهم درعمل به کلاهبرداری وتحقق آن معلوم باشد توجیه قانونی ندارد


کلاهبرداری با وعده حج عمره


اخذمبلغی بعنوان رهن واجاره ملک وعدم تحویل مورداجاره به مستاجر کلاهبرداری است


متهمان جزء ورثه هستند وفروش ملک مورث راکه به عنوان ارث به آنان رسیده بدون جلب اوصیاء،فروش مال غیرتلقی نمودن مشکل است


با توجه به حاکمیت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنادبه ماده 116 قانون تعزیرات برای جرم کلاهبرداری موجه نیست


ماده 9 قانون تصدیق گواهی حصروراثت حذف یکی ازورثه را کلاهبرداری اعلام کرده است


اگرمتهم عالم به مستحق للغیر بودن زمین نبوده باشد عملش درفروش آن کلاهبرداری نیست


فروش زمین در حریم خط انتقال برق فشار قوی در حالی که سوءنیت فروشنده احراز نشود واجد وصف جزائی نیست


با عنایت به اقدامات انجام شده دراداره ثبت شرکتهاومندرجات اوراق پرونده احراز سوءنیت متهم قابل تامل است وبه فرض حدوث اختلاف مساله یک امر حقوقی بوده وکلاهبرداری نیست


قطعیت فضولی بودن معامله و اطلاع شاکی از آن ثابت ومحرزاست وبا عدم احرازموضوع کلاهبرداری وفروش ملک غیر،رای به برائت متهم صادر می گردد