×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ایجاد و تاسیس بخش آسارا در شهرستان کرج


اصلاحیه تصویبنامه راجع به بیمارستانهای قابل واگذاری


تصویبنامه در خصوص ماده (45) قانون مقررات مالی ،اداری ،استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی - مصوب 1367


آئین نامه اجرائی مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشورصاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند


تصویبنامه در خصوص ماده (14) آئین نامه اجرائی بند(د)تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه گر


آئین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


متهم از عده ای برای بردن آنها به مکه معظمه وجه دریافت نموده وشکات رابه امر واهی امیدوارنموده ، لذاعملش کلاهبرداری است


اگرمتهم به وسایل متقلبانه که از ارکان جرم کلاهبرداری است متوسل نشده باشد عملش کلاهبرداری است


دخل وتصرف وبرداشت غیرقانونی ازشرکت ، عنوان کلاهبرداری دارد


متهم که با عقد اجاره ، خانه ای را به شاکی اجاره داده وقبل ازموعد تحویل ، آن را فروخته است کلاهبرداری است


اغوا و اغفال شاکی کلاهبرداری محسوب است


اغفال شاکی و توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب است


توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب است


شاکی مدعی است که به علت ناآگاهی از رسومات ایرانی دو دستگاه آپارتمان به قیمت بیش ازقیمت واقعی به اوفروخته اند


شخصی که شاکیه را فریب داده و مالش را برده است عملش کلاهبرداری است