×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تعیین عضو هیات مدیره سازمان مسکن


تصویبنامه راجع به تعیین دو عضو شورایعالی کار


تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وشورای عالی کار وهیاتهای تشخیص انحراف وانحلال شورای های اسلامی کار


تصویبنامه راجع به تغییر جدول حقوقی پلیس قضائی


آئین نامه اجرائی جز 2 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون متمم بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی


آئین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرائم نقدی مقرر در قانون کار جهت امور رفاهی ،آموزشی و فرهنگی کارگران


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی بند 4 قسمت ب تببصره 21قانون بودجه سال 1369 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به افزایش سود بازرگانی 6 قلم کالا


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده وزارت صنایع و کارشناس امور اقتصادی در هیات حمایت از صنایع


تصویبنامه راجع به مقررات مصالح وفرآوردهای ساختمانی


تصویبنامه راجع به تعیین جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی


دهستانهای محروم واقع در بخش های برخوردار


آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه راجع به افزایش مستمریهای بازنشستگی – ازکار افتادگی


اصلاحیه بند 5 پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر


تصویبنامه راجع به الحاق موادی به آئین نامه اجرائی قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانوادهای شهدا


آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور