×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

با توجه به اقاریر متهمه به تمکین به زنای غیرمحصن به یکصد ضربه شلاق محکوم می شود


با توجه به اینکه چند سال مرا رها کرد یقین کردم که مرا طلاق داده است روی این اصل دوباره ازدواج کردم


ملاک تعیین ارش درجراحات دیه کامل انسان است


ولی طفل ملزم به جبران خسارت وارده ازناحیه طفل ازمال خودنیست


ارش بوسیله کارشناس تعیین میشودومطالبه آن درامورجزائی تیازبه دادخواست ندارد


درخواست مهلت برای پرداخت وجه چک فقط تاقبل ازصدورقرارمقدوراست


قانون صدورچک فقط درموردچک بانکهائی که طبق قانون ایران ودرایران تشکیل شده قابل اعمال است


رسیدگی به جرم چک بی محل باتوجه بمیزان جزای نقدی حسب مورد در دادگاه کیفری 2 یادادگاه کیفری یک بعمل می آید


مجازات سرقت


سرقت غیرموجب حد


درصورتیکه سرقت وخریدارمال مسروق دردوحوزه قضائی مختلف باشدهر دادگاه صالح برسیدگی بجرائم واقع شده درحوزه خوداست


دادگاه می تواند از جهت نقص زیبایی شاکی ، متهم را به پرداخت مبلغی به عنوان ارش محکوم کند


حکم دادگاه باید مستدل به مواد قانونی ویامنابع فقهی معتبرباشد


دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود(جائفه ) یعنی جراحتی که با هروسیله و از هرجهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است


گواهی پزشکی قانونی به تنهایی کافی برای اثبات ایراد ضرب و جرح با چاقو توسط متهم نیست


حکم به پرداخت خسارات ناشی از جراحات وارده تحت عناوین بهای طول درمان وبستری شدن دربیمارستان مغایرباموازین شرعی وقانونی است


مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است ، شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد


جواز اقدامات ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج با توجه به تبصره 3 آن منحصرا در حیطه اختیار اشخاصی است که آموزشهای لازم را فرا گرفته باشند و مجوز مخصوص را از نیروی مقاومت بسیج دریافت نموده باشند


هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد، مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود


در صورت امتناع مدعی ازسوگند در موارد لوث و یمین مدعی علیه حکم برائت متهم صادر می شود