×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اضافه نمودن عبارتی به بند6تصویبنامه7476- 1364 3 11


آئین نامه اجرائی بند (8) تبصره سه قانون بودجه سال 67 کل کشور


آئین نامه هماهنگی وتفکیک وظائف بین وزارتخانه های جهاد سازندگی و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی


تصویبنامه راجع به تسهیم مبلغ ده میلیارد ریال بین استانهای کشور


آئین نامه اجرائی ردیف 23 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به اجرای بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و وواردات سال 1367


آئین نامه اجرائی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 27 قانون بودجه سال 1367


تصویبنامه راجع بند (20) تبصره (12) و قسمتهای (الف) و(ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به اعزام مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به اجراء مصوبه شماره 4130- 1364 2 28 بعنوان ردیف 14 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367


آئین نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 آئین نامه اجرائی موضوع تصویبنامه 68484 - 1365 9 12


تصویبنامه راجع به تمدید مدت اجاره ماشین آلات راهسازی موضوع مصوبه 1360 12 09 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1367


تصویبنامه شورایعالی قضائی در مورد تفویض اختیارات


آئین نامه اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت


تصویبنامه راجع به جزء 23 و 26 قسمت (الف) تبصره 15 آئین نامه اجرائی قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1367