×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (68) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


اصلاح تصویبنامه شماره 34759 ت 33ک مورخ 1373 4 8


اصلاح تصویبنامه ضوابط اجرائی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان ثابت شرکتهای تابع وزارت نیرو


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه ، تنظیم بازار


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 45 قانون برنامه و بودجه سال 1374 کل کشور


سرقت غیرموجب حدحق الناس وقابل گذشت است


درصورت عدم دسترسی به عین یامثل اموال مسروقه سارق باید قیمت یوم الاداء را بپردازد


تعدد جرم در سرقت


ترک انفاق همسران ازمصادیق تعددجرائم غیرمختلف میباشد


زندانی شدن زوجه فورس ماژورمحسوب ومانع تمکین است اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست


پرداخت نفقه پس ازتحقیق بزه موجب صدورقرارموقوفی تعقیب نیست


درمواردیکه شرط توافق درتعیین محل سکونت شده وتوافق بین زوجین حاصل نشودتعیین تکلیف بادادگاه است


منظورازنمایندگان قانونی درمورداعمال جراحی وطبی عبارتنداز پدر جدپدری ،وصی ،قیم ،وکیل ومادرصغیری که حضانت وتامین هزینه زندگی بااوست


تشخیص مواردفوری وضروری دراعمال جراحی وپزشکی باپزشک معالج بیماراست


همسروفرزندان وبستگان بیماردرصورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی وبرائت پزشک معالج راندارند


گواهینامه های رانندگی خارجی دارای اعتباراست ونیازی به تائید آن ازطرف نماینده سیاسی ایران درمحل صدورآن ندارد


اجرای احکام کیفری دادگاههای خارجی درایران فاقد مجوز قانونی است


درموردتبعه خارجه ای که درایران مرتکب جرم شده فرارکرده باشداگر امکان استردادویامحاکمه غیابی وی نباشدبایدتازمان دستگیری متهم پرونده مفتوح بماند