×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران


قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران


قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره


قانون انتقال کلیه وظایف مربوط به تاسیس ، اداره و نظارت تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستباف روستائی به وزارت جهاد سازندگی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 146 و یک تبصره به ماده 148 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور


قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 12 29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353 12 29


قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


قانون اصلاح بند ه - تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


قانون اصلاح بند 1 تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده 74 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل


قانون پروتکل اصلاحی ازمیر


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334


قانون اصلاح قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها مصوب 1360 1 23


قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369


قانون تفسیر بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


قانون اصلاح بند الف تبصره 47 قانون بودجه سال 1364 کل کشور


قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزرا و روسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که بر اساس قانون مرکب از چند وزیر می باشند


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363