×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

قانون ادامه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست دریائی


قانون الحاق یک بند به تبصره 5 قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364 04 30مجلس شورای اسلامی


قانون الحاق ماده ای به قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون اعطا مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند


قانون پروتکل همکاری فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه راجع به عکسبرداری هوائی جهت تهیه نقشه های مناطق مرزی ایران و ترکیه


قانون تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مربوط به تاسیس کمیته اسلامی هلال بین المللی


قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران


قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور


قانون دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی


قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه 1363 مجلس شورای اسلامی


قانون ترخیص تعرفه های کالاهای پزشکی ضروری و فوری مورد نیاز بنیاد شهید


قانون مسئولیت قوه قضائیه


قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت


قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی


قانون بیمه بیکاری


قانون اصلاح بند (ج ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


قانون نفت


قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران