×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه


قانون اصلاح قسمت اخیر ماده 2 و ماده 10 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


قانون اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


قانون اصلاح قسمت اول ماده 3 قانون امنیت اجتماعی


قانون اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی


قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی


قانون حفظ امنیت اجتماعی


لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی


قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید


قانون لغو مجازات شلاق


قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی


قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و مجازات آنها


طرح قانونی راجع به شکار


قانون اصلاح قانون شکار و صید


قانون شکار و صید


آئین نامه اجرائی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور


قانون سازمان دامپزشکی کشور


قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی


قانون راجع به استرداد مجرمین