×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

با وجود اعمال زشتی که زوج به آنها اعتراف دارد زندگی با چنین شخصی برای شخص مسلمان وغیور عسری است و مادامی که توبه او به اثبات نرسیده است


عدم انجام مقاربت از طریق صحیح و سوءرفتار توام با ضرب و شتم از مصادیق عسروحرج است


صرف ناتوانی در بارور کردن به علت ناتوانی جنسی به طور نسبی موجب عسر وحرج و مجوز طلاق برای زوجه بدون جلب رضایت زوج نمیشود


احراز عسر وحرج زوجه با توجه به اعتیاد زوج به هروئین ومحکومیت های نامبرده


با توجه به قطع نخاع شدن زوج وناتوانی از انجام جنسی واینکه زوجه جوان است و نیاز مبرم داشته و خوف عصیان در وی وجود دارد عسروحرجی بودن زندگی وی احراز و حکم بطلاق صادر می شود


با توجه به آیه کریمه قرآنی ماجعل علیکم فی الدین من جرح صبر بر وضعیت موجود برای زوجه در عسر وحرج می باشد


زوج مبتلا به بیماری فلج کننده عصب است که غیرقابل علاج است نه توان کسب اموال دارد و نه قدرت هم خوابگی ، زندگی برای زوجه همراه با عسر وحرج است


با توجه به عدم امکان اجراء حکم محکمه به پرداخت نفقه حکم به طلاق صادر می شود


در صورت عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام زوج (زندانی بودن )به پرداخت نفقه زن می تواند برای طلاق به محکمه رجوع نماید


تخلف وصفی که موجب بطلان عقد می گرددحسب موازین موجب فقد کمال در موصوف و عیبی در فاقد به وجود آورد


سوختگی از امراضی نیست که موجب فسخ نکاح شود


در محل ما رسم نیست که پسر و دختر با هم صحبت کنند پدرش باتعریف و تمجید از او در حالی که چشمهایش حالت عادی ندارد مرا فریب داده تقاضای فسخ نکاح دارم و حقوق شرعی او را می پردازم


زوجه اظهار داشته پای راست زوج از لگن معیوب است که موجب تدلیس است تقاضای فسخ نکاح را دارم


با توجه به اینکه خواهان نتوانسته اشتراط سلامتی از عیب را به اثبات برساند تا اینکه مجوز فسخ نکاح داشته باشد رای دادگاه ابرام می شود


باتوجه به اینکه دادگاه بدون توجه به وضع زوج در احراز سلامت یا جنون مبادرت به اصدار رای نموده رای نقض می شود


با توجه به اعتراف خواهران خوانده به روانی بودن اوقبل ازازدواج و نظریه پزشکی مبنی بر اینکه بیمار دچار اختلال خلقی دوره ای می باشد جنون قبل از ازدواج ثابت می شود


خواهان معتقد است که همسرش در حین ازدواج با وی دچار بیماری روانی بوده و استحقاق فسخ نکاح را دارد


طلاق مخصوص عقد دائم است نه عقد منقطع


با توجه به انقطاعی بودن عقد دعوی اثبات زوجیت محکوم به رداست


عقدنکاح در عقد انقطاع به انقضاء مدت یا بذل مدت منحل می شود