×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

اجراءاحکام بدون دستوردادگاه مجوزندارد


اجرای احکام حقوقی به عهده واحداجرای احکام حوزه قضائی است


مهروموم ترکه ورفع آن ونیزتحریرترکه باید بوسیله قاضی دادگاه انجام شودوارجاع آن به قاضی تحقیق مجوزقانونی ندارد


دادرس علی البدل شعبه مستقلی ازدادگاه محسوب نمی شود


دادرس علی البدل باحضوررئیس دادگاه درحدودارجاع رئیس شروع به رسیدگی مینمایدواگرمختص شعبه خاصی نباشدباتعیین رئیس کل درسایر شعبه دادگاه انجام وظیفه مینماید


اسقاط خیارعیب شامل عیوبی که خارج ازحدمتعارف باشدنیست


عدم رعایت ماده 123راجع به تعیین روزمحاکمه واطلاع دادن آن رابطرفین در صورتی که ازلوایح طرفین استفاده شودکه


درادوارگذشته مالکیت اتباع خارجه واستملاک آنهادرمورداعیان غیر منقوله منحصربه محل سکونت وتجارت بوده است


لزوم متابعت ازرای هیئت عمومی دیوان عالی تمیزمخصوص قضیه ای است که مورد نقض وارجاع بوده وشامل اشباه ونظائرآن نیست


درصورت غیبت رئیس شعبه ،دادرس علی البدل آنرا تصدی میکند


درصورت بلامتصدی بودن یک شعبه دادگاه ،رئیس یک شعبه دیگرنمی تواند آن راتصدی نماید


باوجود نص قانونی لازم الجراء استناد به فتوای مخالف قانون توجیهی ندارد


درصورحضورواشتغال رئیس دادگاه ارجاع به دادرس علی البدل توسط رئیس دادگاه بعمل می آید


در مورد دعاوی غیرمالی در دادگاههای عمومی هزینه دادرسی طبق مقررات مربوطه است


صلاحیت های دادگاه مدنی خاص به دادگاه عمومی محول گردیده است و دادگاه عمومی برطبق قانون خودبه آنهارسیدگی می کند


رسیدگی به اعتراض برثبت درصلاحیت دادگاه عمومی است


رسیدگی به درخواست طلاق احتیاج به اجازه مخصوص ندارد


باحذف دادسرا،دعوی اعسارازهزینه دادرسی فقط به طرفیت خوانده دعوی اصلی اقامه می شود


خواست تجدیدنظرازرای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلهای ومراتع ازدعاوی غیرمالی محسوب است


مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت درخصوص افراز دادگاه عمومی است