×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

درموردی که خواندگان ورثه باشندطلبکارملزم نخواهدبودکه بدوابطرفیت تمام ورثه وسپس بطرفیت بعض ورثه که متصرف درترکه هستند اقامه دعوی نماید


درصورتی که مورث خوانده درحین فوت مالی نداشته ومشارالیهاازترکه او استفاده نکرده باشد،الزام اوبه تادیه دین متوفی صحیح نخواهدبود


منظور از اعتبار امر مختومه این است که دعوی بطور تکرارمطرح شود


هرکس مالی به دیگری بدهد،ظاهردرعدم تبرع است


اگرخوانده برای اثبات ادعای خودبه دفاتربازرگانی خواهان استنادکند دادگاه مکلف به رسیدگی است


ابراز قبوض غیررسمی متعهدله درمقابل سندرسمی مانع ازصدورورقه اجرائیه نبوده ومتعهد رسما مدیون شناخته خواهدشد


دیون متوفی بایدازترکه اواداشودومادام که ترکه ازمتوفی به دست ورثه نرسیده باشدملزم به اداءدین نخواهندبود


تخلف از شرط مربوط به عدم نقل وانتقال مورد معامله


در جعاله استحقاق اجرت فرع برثبوت انجام عملی است که حق جعاله برای آن مقررشده است


مطلق تخلف ازتعهدایجادحقی برای متعهدله نمی کندمگرآنکه به موجب قراداد متعهدملتزم به تادیه وجهی شده باشد


تبدیل تعهدوقتی حاصل می شودکه متعهدله راضی به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدباشند


الزام به اجرای قرارداددرخارج ازمدت تعهد،بدون ذکردلیل موردندارد


منتفی بودن موضوع تعهددرنظردادگاه وصدورحکم بربی حقی متعهدله درمطالبه وجه التزام مستلزم سقوط حق اونسبت به وجهی که برحسب مدلول مدرک دعوی بعنوان بیعانه پرداخته بوده ،نیست


تنهاعدم تحقق تضامن دونفرمتعهد،مانع تقاضای صدوراجرائیه ازطرف متعهد له نسبت به نصف ازمتعهدبه ،بطرفیت یکی ازمتعهدین نخواهدبود


به استدلال اینکه بردن کسی درمنزل وتهیه مخارج اوظاهر درتبرع است نمیتوان دعوی خواهان را رد نمود


اگرمتعهد درمرحله اعتراض برحکم غیابی پژوهشی برای اثبات ادعای خود بگواهی مطلعین استنادکنددادگاه بایستی گواهی گواهان رااستماع نماید


تنهاعدم حضوریک طرف درصورتی که طرف دیگرحاضربه معامله نباشددلیل تخلف محسوب نیست


ماده 237 ق م در مورد شرط فعل در موردی است که مشروط علیه از انجام عمل تخلف نماید و درضمن عقد برای مشروط له حق فسخ درصورت تخلف مقرر نشده باشد


اگرکسی تعهدنمایدکه ملکی رابرای متعهدله بخرد


استردادثمن بعلت تخلف فروشنده