×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

لزوم ارجاع امربخبره ازاختیارات دادگاه است


وظایف امین صلح منحصر به قبول درخواستهائی نیست که با اصول راجع بطرح دعاوی رسیدگی و تطبیق داده شود بلکه باید اجرای عدالت نماید


برگزاری جلسه دادرسی برای قرائت صورتجلسه معاینه محلی الزامی نیست


اخلال درنظم دادگاه باتنظیم صورت جلسه احرازمیگردد وتوقیف وکیل احدازاصحاب دعوی بدون تنظیم صورتجلسه تخلف است


اختلال درنظم جلسه محاکمه زمانی صادق است که جلسه محاکمه برقرارو مربوط به خوداخلال کننده هم باشدودرغیراینصورت توقیف اخلال کننده تخلف است


اختلاف بین رای محکمه وورقه حکمیه دراجمال وتفصیل تخلف نیست


پس از صدور حکم ، صدور قرار اجراء موقت موردی نخواهد داشت و مرجع این تقاضا در چنین صورتی محکمه استیناف است


ایراد دادگاه برامین دادگاه بخش به اینکه پس ازصدور حکم راجع به دعوی تصرف عدوانی بدون اخذقرارتامین اجراءموقت داده وارداست


اجرای موقت احکام منحصربه احکام حضوری نیست وشامل احکام غیابی نیز میگردد


قبول تقاضای اجراءموقت وصدورقرارآن درمرحله استینافی بااین که قبلا ازمحکمه بدوی تقاضاآن نشده باشدتخلف نیست


قرارتقسیط محکوم به قبل ازقطعیت قابل اجرابوده ومدیون ازتوقیف آزاد میگردد


پذیرفتن تقاضای ثبت دلیل تصرف متقاضی ثبت میباشد


درصورتی اجرای حکم غیابی ملغی ازاثرخواهدبود که عدم اجراآن درمدت یکسال ابتداازتاریخ صدورحکم یاصدور ورقه اجرائیه مستند به محکوم له باشد


حکم غیابی باابلاغ قانونی قابل اجرااست ،لیکن شرط اعتراض برحکم غیابی ابلاغ واقعی آن است


هیچ حکم یاقراری قبل ازابلاغ قابل اجرانیست ولومربوط به محاکم فوق العاده ویااختصاصی باشد


ابلاغ احضاریه از حیث حکم مساوی باابلاغ اوراق دعوی است و می بایست درمحل اقامت احضارشونده ابلاغ شود


ابلاغ اخطاررفع نقص به عیال خواهان دادخواست استینافی وامتناع از رویت اخطارکه به گواهی مامورابلاغ رسیده است ،معتبرمحسوب میگردد


حق مدعی علیه درمورددرخواست ابطال دادخواست مدعی علیه منحصربه جلسه اول دادگاه است که مدعی دراین جلسه غایب باشد


درصورت عدم حضورمدعی ،مدعی علیه مجازبه درخواست ابطال دادخواست خواهان بامطالبه خسارت ،ویارسیدگی به ماهیت دعوی میباشد


درصورت عدم حضورمعترض برحکم غیابی ،دادگاه میبایستی رسیدگی کرده و حکم صادرنمایدودرغیراینصورت ابطال دادخواست ،تخلف محسوب میگردد