×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشندیا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند


ابطال اجازه تاسیس بانک توسط شورای پول و اعتبار به منزله ورشکستگی بانک نبوده و رسیدگی به ورشکستگی با مرجع قضائی است


قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و تعهد به اخذ شناسنامه به دیگری بعنوان تعهد به نفع شخص ثالث معتبراست


در مورد چک مقررات راجع به بروات و سفته نسبت به انجام تشریفات اعتراض (پروتست ) لازم الرعایه نیست


دعوی طلاق زوجه که بعلت عدم پرداخت نفقه اقامه شده ، چنانچه بدوا از طرف زوج تکذیب و سپس در مرحله فرجامی ادعای عدم تمکین زوجه بشود این ادعا مسموع نیست


با احراز اصالت وقفنامه که ممکن است با شهادت شهود باشد ، دعوی اعتراض به وقف مسموع نیست


ایراد مرورزمان از طرف خواهان مجوز قانونی ندارد


مرورزمان از لحاظ مدت تابع عنوان دعوی است - بیع شرط


قیم از تصمیم دادگاه در مورد عزل وی اگر در غیاب او بعمل آمده باشد حق واخواهی ندارد


قرار رد دادخواست غیابی محسوب نمیشود تا قابل اعتراض باشد


قرار رد دادخواست پژوهشی که به مناسبت انقضای مهلت قانونی از دادگاه صادرگردد قرار غیابی نیست تا قابل اعتراض باشد


فرزند دختر و فرزند پسر ازحیث نسبت به پدربزرگ (جد)دریک درجه منظور شده اند


هر قانونی نسبت به ما قبل خود تاثیری ندارد


محکومیت زوج به پرداخت نفقه ایام گذشته و قبول اعسار وی دایر برعدم تمکن مالی ، موجب استحقاق طلاق زوجه میباشد


اگرکسی حقوقی راکه از بهره برداری از معدن استیجاری دارد به دیگری صلح کند دستورموقت دادگاه علیه مستاجر مزبور دایر به جلوگیری ازبهره برداری ازمعدن موجب بطلان صلح نیست


اگرکسی حقوقی را که نسبت به سند ذمه ای داشته به یک نفرصلح کند اعسار بدهکار موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نیست


اگر در صلحنامه اشاره به آزادکردن زمینهای معین با پلاک های معین شده باشد و ذکری از پلاک رقبات مذکور در سند بیع شرطی نباشد در این صورت نمی توان صلحنامه مزبور را شامل سند بیع شرطی دانست


بیان وضعیتی که محکوم علیه فرجام بخواهد و مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان کشور است


رسیدگی به دعوی نسب در دادگاهی صورت میگیرد که دعوی اعتراض برتصدیق حصروراثت رسیدگی می نماید


دادگاه صالح به دعوی تولیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است