×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

راجع باصلاح قانون محاکمات جزائی


متحدالمال ریاست وزراء راجع به نشانهای ملغی شده دولت افغان


شکایاتی که از عملیات و کلاء و اصل می شود مبهم و امضاء و هویت نویسنده معلوم نیست


متحدالمال بعموم محاکم مرکز ایالات و ولایات راجع به نقص و ابهام و اجمال


متحدالمال راجع به لباس قضات


متحدالمال بمحاکم جنائی و پارکههای استیناف مرکز و ایالات و ولایات راجع به رعایت ماده 55 قانون مجازات


متحدالمال راجع به مالیات مستغلات


متحدالمال بحاکم محاکم و امنای صلح و اعضاء دفاتر محاکم در مورد بردن دوسیه های محاکماتی بمنزل حکمها


متحدالمال راجع به مرجع استینافی


متحدالمال بعموم محاکم و پارکه ها و ادارات مرکز و ولایات ابلاغ میشود راجع بوکلاء عدلیه


متحدالمال راجع بمحاکم شرع


متحدالمال راجع به دعاوی نمایندگان سیاسی خارجه


متحدالمال راجع به انتشار قوانین در مجله رسمی


متحدالمال راجع به قانون تخفیف اجرت اعلان ثبت املاک


نظامنامه مخارج مسافرت و فوق العاده کلیه مامورین دولتی


اساسنامه لباس تمام رسمی مامورین کشوری


نظامنامه تکالیف صاحب منصبان امنیه و مامورین از حیثی که ضابطین عدلیه محسوبند


نظامنامه محابس و توقیف گاهها


نظامنامه راجع به اجرای حکم اعدام


نظامنامه استخدامی اداره ثبت اسناد