×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آئین نامه ورود ، فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتی و حیوانی و خانگی


آئین نامه اجرائی مواد 2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 1342 5 5 داوطلبان استخدام قضائی


تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل خانه انصاف


تصویبنامه قانونی راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی


تصویبنامه قانونی راجع به شرائط ارجاع شغل قضائی در مرکز و مراکز استان


آئین نامه امور خلافی


تصویبنامه در مورد معافیت شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هر گونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات و عوارض


تعیین هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون هزینه های دادگستری


تصویبنامه معافیت سازمان آب تهران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی


هزینه های اوراق و دفاتر و گواهی نامه


اصلاح قانون بیمه های اجتماعی کارگران


تصمیم راجع جلسه 25 بهمن ماه 1305 شمسی راجع به کابینه آقای مستوفی


پرگرام مشی کابینه آقای میرزاحسن خان مستوفی


تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام


تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس تصمیمات و مطالب متفرقه


قانون متمم قانون بودجه یکساله 1307 مملکتی


قانون بودجه یکساله 1307 مملکتی


قانون راجع به عایدات و مخارج بندری بندر پهلوی از تاریخ دهم دی تا پنجم بهمن ماه 1306


قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی به دو قسط متساوی


قانون بودجه 1306 موسسه تلگراف بیسیم