×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح تبصره 3 ماده 37 نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی


اصلاح آئین نامه رانندگی


آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی


اصلاح ماده 8 آئین نامه اجرائی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی


اصلاح آئین نامه اجرائی مرحله موقت تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی


اصلاح ماده 7 آئین نامه ماموریت


اصلاح ماده 3 آئین نامه فوق العاده روزانه


آئین نامه ماموریت


آئین نامه فوق العاده روزانه


صورت جزء سهمیه حق عضویت و کمک دولت شاهنشاهی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات


تصمیم قانونی دائر بانتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه های اجتماعی کارگران


تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی


دومین جدول معافیتهای صنعتی موضوع ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم


جدول معافیتهای معدنی موضوع تبصره 2 الحاقی بماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم


تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


تصویب نامه راجع به انتقال استان مرکزی به شهر اراک


اصلاح تصویب نامه شماره 6452 - 2536 تعرفه آگهی های دولتی


تصویبنامه راجع به اصلاح مواد 3 و4 و7 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 5 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران


تصویبنامه در باره انتزاع منطقه قزل حصار از بخش مرکزی شهرستان کرج و الحاق به بخش ساوجبلاغ شهرستان مزبور