×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تامین مخارج ارزی ساختمان خط انتقال نیروی منجیل - تهران


آئین نامه طرز کار و رسیدگی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت بمسائل مطروحه موضوع تبصره 4 ماده 106 قانون استخدام کشوری


آئین نامه استخدامی شهرداری تهران


جلب و حمایت سرمایه های خارجی به منظور تاسیس کارخانه تولید لاستیک توئی و روئی دوچرخه و موتورسیکلت


واگذاری مساحت پنجهزار متر مربع از اراضی خالصه اوین بشهرداری تهران جهت احداث آسایشگاه اطفال


جلب و حمایت سرمایه های خارجی به منظور انجام عملیات حفاری در مراکز نفت خیز ایران


منتفی بودن موضوع لایحه دولت راجع به تاسیس شورایعالی اداری کشور


اجازه به آقای منوچهر مرزبان برای امضای عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند


انتخاب آقای عزیزالله بهنیا بسمت عضو هئیت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران


انتخاب آقای احمد صدر نصیری به سمت بازرس قانونی بنگاه خالصجات


آئین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها


موعد پرداخت بقیه اقساط وام دریافتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از محل وجوه حاصل از فروش اسناد خزانه


جلب و حمایت سرمایه های خارجی به منظور تاسیس مؤسسه تهیه تخم مرغ برای تولید مرغ مادر


جلب و حمایت سرمایه های خارجی به منطور حفاری و اکتشاف معادن در نقاط مختلف ایران


جلب و حمایت سرمایه های خارجی به منظور تاسیس کارخانه ساخت اتوموبیل های سیتروئن


فروش پانصد تن سبوس موجود در سیلوی تهران بدامداران مناطق فارس و کرمان که دچار کمبود علوفه میباشند


آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 1340 کل کشور در مورد حق الزحمه مرکز پزشکی فیروزگر


جلب وحمایت سرمایه های خارجی به منظور تاسیس کارخانه ساخت ترانسفور - ماتور


جلب و حمایت سرمایه های خارجی جهت تاسیس کارخانه داروسازی و تولید پلی و تیل اتات


رد تصویبنامه راجع بمعافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد میشود