×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان


قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان


قانون موافقتنامه دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا در مورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وهیئت وزیران اوکراین درخصوص همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی


قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم جلسه هفتم عقرب 1303 راجع به دعوت دولت به تشکیل هیات مختلفی برای مطالعه در امور اقتصادی و تسلیم راپرت آن به مجلس شورای ملی


تصمیم جلسه سوم عقرب 1303 راجع به تشکیل کمیسیون شش نفری منتخبه از شعب به نام اقتصادیات برای حل مشکلات مسائل اقتصادی


تصمیم جلسه 26 سرطان 1303 راجع به طبع متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر آمریکایی


راجع به نظامنامه داخلی تصمیم جلسه هفدهم سرطان 1303 راجع به محفوظ بودن سابقه مذاکرات نمایندگان در ابتدا و انتهای جلسات


راجع به نظامنامه داخلی تصمیم راجع به تشکیل کمیسیونی برای تعیین تکلیف (مطلب ) و تهیه موادی برای آن


تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام کشوری


راجع به نظامنامه داخلی تصمیم جلسه مورخ 2 جوزا یک هزار و سیصد و سه دائر به تعیین تکلیف رجوع لوایح به کمیسیونها و شعب


پروگرام مشی کابینه آقای سردار سپه


قانون اجازه پرداخت مبلغ هفت هزار و ششصد و نود و دو تومان شهریه چهارده نفر اعضای قدیمی وزارت امور خارجه


قانون اجازه پرداخت مستمریات شخصی و مستمری وراث صاحب منصبان و اعضا قدیمی وزارت جنگ مادام الحیات از حمل 1303


قانون اجازه پرداخت برجی پنجاه تومان شهریه درباره آقا شیخ صادق مفیدی از حمل 1303 مادام الحیات


قانون یکصد هزار تومان اعتبار برای مخارج جشن جلوس و تاجگذاری