×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرائی ماده ( 194 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص برگزاری پنجمین همایش بین المللی پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی


تصویبنامه راجع به برگزاری چهارمین گردهمایی بین المللی تحقیقات نازایی و بهداشت باروری رویان


اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور


سیاستهای کلی قضائی


تصویبنامه راجع به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به مواد 1 و2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تغییر نام سازمان عمران سیستان به شرکت سهامی توسعه منابع آب وخاک سیستان


آئین نامه اجرائی قانون استفاده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر اسدآباد


تصویبنامه در خصوص اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری - قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبنی بر اراده و میل آنان نبوده است


آئین نامه نظارت ارزیابی دادستانی انتظامی قضات


اصلاح جدول شماره ( 3 ) پیوست تصویبنامه شماره 9450 ت 28620ه


تصویبنامه در مورد بند ( ب ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به بند ( ب ) تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370


تصویبنامه در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور