×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از رای صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای استان ، بر تایید قرارمنع تعقیب وکیل دادگستری


سندی درباره او در پرونده مربوط ملاحظه شد (مامورین ومنابع ساواک )


همانطور که وکیل اعتراض کرده ، بیش از2 سال از تاریخ وقوع تخلف عنوان شده گذشته


چون ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول با صدور حکم برائت درباره او منتفی بوده ، رای محکومیت وکیل به انفصال دائم از شغل وکالت فسخ می شود


محکومیت وکیل در دادگاه انقلاب ارتش در سال 62 و قبل از اشتغال او به وکالت دادگستری بوده


وکیل درطی تصدی مناصب ومقامات وزارت خارجه به سفارت ایران در الجزایر نیز منصوب شده است


بعد ازصدورقرار منع تعقیب مشتکی عنه وتایید آن در دادگاه انتظامی کانون ، مرجع دیگری برای رسیدگی به اعتراض به آن تعیین نشده


با توجه به اعمال منتسبه به نامبرده (نشر اکاذیب ) رای دادگاه انتظامی کانون بر خلاف قانون نبوده وایراد وکیل به رای مزبور وارد نیست


اعمال وکیل دادگستری از قبیل تنظیم مبایعه نامه با اشخاص مورد شکایت و اخذ بیعانه و تسلیم اسناد موکل خود به آنان بر خلاف اختیارات وصلاحیت او بوده و فاقد وجهه قانونی است


صدور رای بر تعلیق موقت او از شغل وکالت - معترض خارج از مهلت قانونی 10 روزه به آن اعتراض نموده است


رای بر انفصال دائم وکیل از شغل وکالت به استناد شق 1و4 بند الف ماده 5 قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری


رای صادره بر انفصال دائم وکیل دادگستری به لحاظ نمایندگی نامبرده در دوره بیست وچهارم مجلس شورای ملی بوده است


اقدامات وکیل در مورد موکلین خود و نحوه اعمال خارج از رویه او، مناسب با شغل وکالت نبوده


چون موارد انتسابی به وکیل (شقوق 2 و 3 و 4 و 5 بند الف و شق 3 بند 5 قانون مزبور) طبق ماده 5 آن قانون موجب انفصال دائم وکیل از شغل وکالت می باشد


مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظراز آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا، همان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد


کانون وکلا به استناد احکام محکومیت کیفری صادره که قطعی هم شده اقدام نموده است


چون پروانه وکالت او بعد از پیروزی انقلاب صادر شده ، از شمول قانون مذکور خارج بوده ومنصرف از آن است


نظر به اینکه شاکیه به هیچ وجه او را در جریان قضایا و اقدامات خود قرار نداده ، نه تخلف را مشمول مقررات تخطی از سوگند دانسته ونه اصولا قصوری را متوجه خود می داند


تعلیق موقت وکیل به استناد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی علیه او بوده


محکومیت به مدت 6 ماه ممنوعیت از شغل وکالت ،خالی از اشکال بوده واعتراض موجه بنظر نمی رسد