×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 16دیوان عدالت اداری


اعتراض شاکی متضمن مشخصات دقیقی از بخشنامه مورد نظر واجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوب مورخ 1378 05 21 شورای اسلامی شهر تهران


پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال خدمت ده روز آخرین حقوق و فوق العاده شغل


اعتراض نسبت به دستورالعمل مورخ 1379 12 18 بانک مرکزی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر و از مصادیق ماده 25 قانون مزبور نیست


نسبت به بخشنامه مورد نظراعتراضی ندارد و خواستار ابطال آن نیست


موضوع شکایت و خواسته تجدیدنظر در رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 76 107


قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد


آخرین مهلت تسلیم دادخواست تجدید نظر مصادف با تعطیلات رسمی بوده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه 2696 مورخ 1363 4 20


موضوع رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و11و13و14و3 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 4299 2 مورخ 1359 6 1


طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی بمنظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی موردنظر قانونگذار نیست


واریز مبلغ پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سردفتران و دفتریاران


وزارت اطلاعات کلیه حراست های تابعه را ازدادن هرگونه اطلاعات در مورد پرسنل محترم دولت بکلیه ارگانها و نهادها ممنوع داشته است


تقاضای ابطال ماده 6 آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون تاسیس وزارت اطلاعات


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه اماکن عمومی نیروی انتظامی مذکور در صفحه آخر آئین نامه اماکن عمومی


صدور گواهی نامه های مذکور در مورد فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در زمان انجام تعهد خدمت بمدت ده سال در قوه قضائیه بلحاظ معافیت از انجام خدمت سربازی و عدم جواز صدور گواهی نامه های فوق الذکر مجوز قانونی ندارد


ممنوعیت ورود اتومبیل در تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرائی است


موضوع شکایت و خواسته ابطال یا تجدید نظر در آئین نامه یا قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران