×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

خواسته تقاضای صدور حکم به اثبات نسب به منظور گرفتن شناسنامه بوده بنا براین با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض (دادگاه مدنی خاص) ارجاع میگردد


در واقع ادعای مطروحه در دادخواست دعوی راجع به اصل نکاح است


بوجود آمدن دوبار ثبت واقعه فوتی نسبت به شخصی هیچ ملازمه ای با حصول اختلاف در نسب ندارد لذا دادگاه حقوقی یک شیراز صالح است


صرف ابلاغ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست در نشانی معینه از طرف خواهان به پدرخوانده موجب تعیین اقامتگاه خوانده و بالنتیجه صلاحیت دادگاه نمی باشد


رسیدگی به دعوی حجر در صلاحیت اختصاصی دادگاههای مدنی خاص قرار داده شده است


موضوع حجر و نصب قیم هر دو در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مقرر گردیده است


رسیدگی به موضوع ( درخواست نصب امین ) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک یزد بوده و بین دو مرجع با توجه به افتراق بین نصب امین و ضم آن به شرح فوق حل اختلاف می شود


مطلق دعاوی راجع به نکاح و طلاق را در عهده صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است


ساکن بودن خوانده در غیر محل آخرین اقامتگاه موصی نفی صلاحیت از دادگاه آخرین اقامتگاه موصی نمی نماید


دعوی خواهان تقاضای صدور حکم بر تنفیذ وصیت نامه عادی است بنا بر این دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است


با عنایت به اینکه اصل وقفیت اراضی محل اختلاف می باشد در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


از آنجا که دعوی راجع به وقف است دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی می باشد


اعتراض نسبت به رای صادره از هیئت رسیدگی اداره تحقیق اوقاف و تقاضای ابطال رای مزبور است دادگاه محل اقامت اداره خوانده ( تبریز ) و دادگاه مدنی خاص تبریز صالح به رسیدگی است


در دعوی مطروحه اصل وقفیت مورد نزاع است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص یزد حل اختلاف می گردد


تصویبنامه در مورد تعیین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تصفیه امور سازمان کارگران ایران


تصویبنامه درباره مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1358


تصویبنامه درباره واگذاری ساختمان آسایشگاه کودک به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه درباره اعاده به خدمت آقای رضا جواهر نشان در راه آهن دولتی ایران


تصویبنامه درباره اعاده به خدمت آقایان دکتر حسن قاسمی و سید محمد سجادی در وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه درباره اجازه استفاده از محل موجودیهای سنواتی تغذیه رایگان جهت چاپ کتب درسی