×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون اجازه تجدید استخدام آقای دکتر لویی دلپی رییس بنگاه مایه سازی دامپزشکی حصارک


قانون متمم بودجه سال 1322 کل کشور


قانون بودجه سال 1322


قانون افزایش تبصره به ماده 42 قانون کیفر و دادرسی ارتش


قانون اجازه استخدام هیاتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده آمریکا برای وزارت جنگ


قانون موقوف الاجرا گذاردن قانون حکومت نظامی نسبت به امر انتخابات دوره چهاردهم تا خاتمه انتخابات


قانون مایه کوبی عمومی و اجباری


قانون استخدام ال استیفان تیمرمان تبعه دولت آمریکا برای اداره شهربانی


قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی


قانون اصلاح مواد 10 ، 11 ، 12 ، 173 ، 273 ، قانون کیفر عمومی


قانون اجازه مبادله قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان


قانون متمم قانون تاسیس آموزشگاه شهربانی


قانون اجازه تاسیس آموزشگاه شهربانی


قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس


لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران


قانون مربوط به اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان


قانون راجع به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی


قانون مربوط به اصلاح ماده 650 قانون آئین دادرسی مدنی


قانون اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق


تصمیم قانونی مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم