×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان


قانون مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت


طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور


تصمیم قانونی دائر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل


قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری


قانون اصلاح قانون اطاقهای تجارت


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان


قانون اصلاح قانون سجل احوال


قانون راجع به محاکمه قطاع الطریق


قانون اعسار و افلاس


قانون اصلاح قانون خدمات نظامی


قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی


قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی


قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله


قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت


قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی


قانون راجع به مجازات قطاع الطریق


قانون هیات منصفه


قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله