×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

فروش اوراق رسمی و دفاتر ثبت


نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء


نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت


لایحه قانونی اجازه هزینه های کشور در فروردین و اردیبهشت سال 1359


لایحه قانونی راجع به استخدام سپاهیان بهداشت منقضی خدمت برای انجام خدمات در بخشها و روستاهای کشور


لایحه قانونی راجع به حذف پایه های طبقه بندی مشاغل کارگری و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه 40 ریال بعنوان پایه به دستمزد کارگران و برقراری کمک هزینه مسکن در مورد آنان


لایحه قانونی راجع به اجازه انجام تعمیرات اساسی در انبارهائی که مالکین انها در کشور حضور نداشت و یا مجهول المکان باشند


لایحه قانونی راجع به ابهام قوانین مربوط بمجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری


لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مرحومه خانم دکتر منیره احمدی و همسرش مرحوم دکتر محمد ایمانی فولادی آسیستانهای سابق دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی


لایحه قانونی اجازه اعاده بخدمت تعداد شش نفر از بازنشستگان به دانشگاه ملی ایران


لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی


لایحه قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 4 به لایحه قانونی الغاء قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور


لایحه قانونی راجع به بخشودگی باقیمانده بدهی آقای سهراب پناهی افسر مستعفی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه تحصیلی


لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها


لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام های موضوع طرح توسعه آموزش


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن


لایحه قانونی اصلاح قسمت اخیر تبصره ماده 3 لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق بدولت موضوع قانون لغو اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک


لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی یکدستگاه اتومبیل مخصوص معلولین به نام آقای مسعود هرمز


لایحه قانونی راجع به عدم شمول محدودیت مندرج در تبصره یک لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1359 به اعتبارات مورد نیاز جهاد سازندگی در سال 59


لایحه قانونی راجع به اجازه مصرف سی میلیون ریال از اعتبار موضوع تصویبنامه شماره 288 د مورخ 1358 9 28 در سال 1359