×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت حقوق تقاعد و مستمری شخصی صاحب منصبان قدیمی وزارت جنگ و وظیفه وراث متوفیان آنها


قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد


قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی


قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی


قانون راجع به معاملات اسعار خارجی


قانون تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی


قانون راجع به موسسات حمل و نقل


قانون کدخدائی


قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه


آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوب 13 بهمن ماه 1305


قانون اجازه استخدام یک نفر میکروب شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات


قانون تصویب قراردادهای مبارزه با ملخ و دفع آفات نباتی و صحی بیطاری منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی


قانون تفتیش صحی حیوانات


قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه


قانون راجع به عواید دفتری نمایندگیهای سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه


قانون اجازه فروش قسمتی از منسوجات ممنوعه در خارج از مراکز فروش دولتی


قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه


قانون تشکیلات موسسه راه آهن دولتی ایران


قانون تصویب قراردادهای پستی منعقده در کنگره پستی قاهره


قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی