×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

هزینه گواهی برابر بودن رونوشت یا فتوکپی مدارک با اصل درهر مرجعی که گواهی شود برابر مقررات مربوط به آن مرجع قابل دریافت است


اگر خواهان در دادخواستش به گواهی انحصار وراث استناد کرده باشد عدم انضمام آن به دادخواست از موارد نقص دادخواست محسوب میشود


مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ،نظرات خود راکتبا و مستدلا اعلام نماید اظهارنظر به اینکه معتقد بصدوررای قانونی میباشم کافی نیست


در جلساتی که منجر به ختم دادرسی نشود مشاور باید بلافاصله اظهارنظر نماید


مفقود شدن پرونده


دادخواست مجددی که بعلت مفقود شدن پرونده داده میشود هزینه دادرسی لازم ندارد


معلوم نبودن نتیجه رسیدگی


ایراد وکیل به رسیدگی هئیت نظارت انتخابات در مورد اعتراضات او در جمیع موارد عنوان شده وارد بنظر نمی رسد


شورای عالی قضایی بعداز بازنشستگی وی ، مجددا نامبرده را به کار قضایی دعوت کرده و فاقد صلاحیت ندانسته


تاکنون تصمیم کانون یا قائم مقام قانونی آن به متقاضی اعلام نشده ، کانون موظف است نسبت به وظیفه قانونی خود عمل نماید


چون تصمیمی از طرف کانون اتخاذ نگردیده ، پرونده اعاده می شود تاکانون تصمیم خود را نسبت به تقاضای شاکی اتخاذ و به او اعلام نماید


رد تقاضای صدور پروانه وکالت بلحاظ موفق نشدن در اختبار


سن متقاضیان کارآموزی در مرکز از 40 سال و در حوزه های قضائی از50 سال نباید تجاوز نماید


صدور پروانه برای افراد 50 سال به بالا ممنوع است


بین توقف کارآموزی متقاضی تا تقاضای مجدد او مدت 25 سال طول کشیده


متقاضی مدعی است که قبل از اینکه به سن 50 سال برسد برای اخذ پروانه به کانون وکلاء مراجعه کرده و تقاضای او را نپذیرفته اند


افسر نامبرده در طول خدت در سازمان شاجا از وضعیت مناسب خدمتی و اخلاقی برخوردار نبوده است


به کسی که از دادگاه عالی انتظامی قضات سلب صلاحیت قضائی شده باشد پروانه وکالت داده نمی شود در حالی که از متقاضی مزبور دردادگاه عالی انتظامی قضات سلب صلاحیت نشده است


کانون در مورد قضات دادگستری باید خلاصه پرونده کارگزینی را ملاک تشخیص حسن سابقه خدمت آنان قرار دهد


تقاضای اعطای پروانه وکالت دادگستری - هیچگونه تصمیمی از هئیت مدیره کانون وکلاء درمورد تقاضای متقاضی در پرونده وی مشاهده نشد