×

قانون بودجه سال 1350

قانون بودجه سال 1350

قانون-بودجه-سال-1350

وکیل


ماده واحده - بودجه سال 1350 کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار (481425760000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار (481425760000) ریال می باشد.
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که در جداول قسمت سوم این بودجه تحت عنوان "درآمد عمومی " ذکر شده به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و چهارده هزار (158124014000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت های از محل آن به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و چهارده هزار (158124014000) ریال تصویب می گردد و به دولت اجازه داده می شود درآمدهای مذکور را وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول این بودجه از محل درآمد عمومی منظور شده اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
بودجه عمرانی و همچنین بودجه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
منظور در قسمت هشتم این بودجه و سایر موسسات موضوع ردیف 401 به بعد قسمت پنجم این بودجه تابع قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط به خود خواهند
بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که در اجرای ماده 96 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 به صورت موسسه دولتی در می آیند برای مدت باقیمانده سال 1350 پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 -
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختیار وزارتخانه یا موسسه ذیربط بگذارد.
ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه ها و موزه ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای از منابع غیر دولتی تحصیل می شود و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و درآمدهای مندرج در ردیف 5201 درآمدها در خزانه الزامی نیست . دستگاه ها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و در صورت نبودن بانک دولتی در یکی از بانکهای دیگر حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله به حساب مزبور منتقل نمایند.
تبصره 2 -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های هر دستگاه از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن فقط یک بار برای هر دستگاه با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ب - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
پ - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوطه به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه های کشاورزی و آبادانی و مسکن و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با موافقت دفتر بودجه مجاز خواهد بود. دفتر بودجه موظف است این تغییرات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.
تبصره 3 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1350 هشت میلیارد (8000000000) ریال است .
تبصره 4 - دیون بلامحل هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با رعایت مقررات ماده 51 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 از محل اعتبار دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی قابل پرداخت است .
تبصره 5 - مقررات تبصره 7 قانون بودجه سال 1349 کل کشور در مورد بودجه سال 1350 وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و اطلاعات نیز قابل اجرا می باشد.
تبصره 6 - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود در سال 1350 درآمدهای مربوط به پخش آگهی های شبکه رادیویی کشور را وصول و مازاد بر یکصد و سی میلیون (130000000) ریال مندرج در ردیف 3406 قسمت سوم این بودجه را به عنوان درآمد اختصاصی خود منظور و بر طبق بودجه ای که از طرف وزارت اطلاعات پیشنهاد و پس از موافقت وزارت دارایی و دفتر بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برساند.
تبصره 7 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود تا مبلغ سیصد و شصت و شش میلیون و دویست و چهل و نه هزار و پانصد و شصت و هشت (366249568) ریال از محل اعتبارات تعهدنشده بودجه سال 1349 وزارت جنگ را با رعایت اولویت زیر تا پایان سال 1350 پرداخت نماید:
1 - تا میزان سیزده میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هفتصد و شصت (13414760) ریال برای هزینه های سری . 2 - تا میزان دویست و چهل و پنج میلیون (245000000) ریال بابت توسعه و تکمیل فرودگاه ها و ساختمانهای ضروری که قراردادهای مربوطه تا پایان سال 1349 منعقد شده است .
3 - تا میزان یکصد میلیون ریال (100000000) ریال بابت بهای اراضی که ارتش شاهنشاهی تا پایان سال 1349 خریداری نموده است .
4 - تا میزان هفت میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار و هشتصد و هشت (7834808) ریال بابت مطالبات مربوط به تکمیل تاسیسات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی .
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش شهرستانهایی را که در سال 1350 شورای آموزش و پرورش منطقه ای در آن شهرستان تشکیل می شود از اعتبارات منطقه ای آموزش و پرورش استان و یا فرمانداری کل مربوط کسر و به صورت "کمک " به منطقه مزبور ابلاغ نماید.
تبصره 9 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار مربوط به تربیت معلم و توسعه برنامه های موضوع ردیف 7199 قسمت هفتم این بودجه را در سال 1350 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق و به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند وزارت آموزش و پرورش مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.
تبصره 10 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطالبات معلمان استخدام شده در سال 1347 را بابت حقوق و مزایای همان سال از محل صرفه جویی های بودجه مصوب سال 1349 خود پرداخت و مانده اسناد مربوط به حقوق
و مزایای سال 1347 خود را از محل صرفه جویی اعتبارات همان سال به حساب منظور کند.
تبصره 11 - عنوان ردیف 2/128 قسمت پنجم قانون بودجه سال 1349 کل کشور به "خرید شیر و مواد غذایی برای دانش آموزان " اصلاح می شود.
تبصره 12 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبار ردیفهای 51106 و 51107 قسمت چهارم این بودجه را که مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش می باشد با توجه به مفاد تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 کل کشور و تبصره 20 این بودجه به عنوان کمک در اختیار مناطق مربوطه بگذارد.
تبصره 13 - به وزارت آب و برق اجازه داده می شود از مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد و هشتاد و دو (1452782) ریال بقیه مطالبات خود را از کشاورزان زابل بابت هزینه ساختمان دهانه نهر درودی که در سال 1341 انجام شده است صرف نظر و اسناد مربوطه را به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 14 - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود که حقوق و کرایه منزل استادان خارجی (اتباع هند و پاکستان ) را که به منظور تکمیل اعضا هیات آموزشی خود در سال های 1347 و 1348 استخدام نموده اند حداکثر تا معادل حقوق و مزایای سایر استادان خارجی شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا پایان مدت قرارداد منعقده در سال های مذکور از محل بودجه مصوب پرداخت نمایند.
تبصره 15 - مبلغ سی میلیون و نهصد و دوازده هزار (30912000) ریال اعتبار مصوب منظور در بودجه سال 1349 ژاندارمری کل کشور برای طرحهای مخابراتی تا آخر سال 1350 قابل تعهد خواهد بود.
تبصره 16 - اعتبار طرحهای مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم این بودجه که در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عنوان جزئی از هزینه های از محل درآمد عمومی منظور شده است از محل درآمد برنامه تامین و وجوه مربوط (موضوع ردیف 5301 قسمت سوم این بودجه ) در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط به طرحهای مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین می کند به مصرف برسد.
تبصره 17 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا معادل مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال موضوع ردیف 3510 قسمت سوم این بودجه از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1350 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 18 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اصل وام دریافتی فروشگاه فردوسی از بانک ملی ایران و مانده بهره متعلقه را که به بانک مذکور پرداخته به عنوان افزایش سرمایه شرکت سهامی فروشگاه فردوسی محسوب و به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 19 - وجوه حاصل از فروش خالصجات و مطالبات سنواتی آن موضوع مواد 12 و 14 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/4/1346 که در سالهای 1348 و 1349 وصول گردیده است بر اساس مواد مذکور و سایر مقررات قانون نامبرده با توجه به تغییرات قانونی که در عناوین یا وظائف دستگاه ها به عمل آمده است قابل مصرف است .
تبصره 20 -
الف - به دولت اجازه داده می شود به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده 35 قانون مزبور و با رعایت قسمت آخر تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 کل کشور استحقاق ترفیع دارند اضافه حقوق یک پایه ترفیع را با رعایت سایر مقررات قانون استخدام کشوری از اول سال 1350 پرداخت کند.
در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف 51107 قسمت چهارم این بودجه به عمل خواهد آمد.
ب - اعتبارات مورد نیاز در سال 1350 برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب سال 1349 در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از محل ردیف 51107 قسمت چهارم این بودجه قابل پرداخت است .
تبصره 21 - مهلت مقرر در تبصره 18 قانون بودجه سال 1348 کل کشور در خصوص اجرای مقررات ماده واحده قانون واریز اسناد علی الحساب و وامهای پرداختی خزانه داری کل مصوب 18/4/1347 تا آخر سال 1350 تمدید می شود و اسناد علی الحساب تا پایان سال 1349 نیز مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.
تبصره 22 - شهرداریهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی موظفند سهم بهداری و تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال 1348 مکلف به پرداخت بوده اند در سال 1350 تامین و پرداخت کنند.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 23 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد و ده میلیون ریال (110000000) مانده اعتبار قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک مصوب 29 اسفند ماه 1346 را برای تهیه وسائل و لوازم تخلیه و بارگیری مورد احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی تخصیص دهد و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است اقساط مربوط را سالانه در بودجه خود منظور و پرداخت نماید.
تبصره 24 - از اول سال 1350 کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 1340 کل کشور از هر کیلو بیست و پنج دینار به سی و پنج دینار افزایش می یابد.
تبصره 25 - اعتباراتی که در بودجه هر سال به عنوان "حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین " منظور می شود طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 26 - به هواپیمایی کل کشور اجازه داده می شود از محل وجوهی که از بیمه گر بابت خسارات وارده به هواپیماهای بازرسی پرواز و دستگاه های "آویونیک " منصوب در آنها دریافت می نماید، هزینه های مربوط به ترمیم و جبران زیانهای وارده را پرداخت نماید.
تبصره 27 - وزارت آموزش و پرورش مجاز است آن قسمت از اعتبارات مربوط به آموزش عشایری را که در بودجه ادارات وزارت آموزش و پرورش منظور شده از طریق خزانه در اختیار اداره کل آموزش عشایری قرار دهد تا طبق مقررات به
مصرف برساند.
تبصره 28 - عبارت "سالهای 1346 تا 1349" مندرج در تبصره 32 قانون بودجه سال 1346 کل کشور به عبارت "سالهای 1346 تا 1351" اصلاح می شود.
تبصره 29 - از اول سال 1350 وجوه حاصل از خالص فروش کالای قاچاق موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (به استثنای مواد مخدر و کالاهای دخانیه ) که به وسیله مامورین ژاندارمری کل کشور در مناطق مرزی کشف شود پس از کسر سهم مخبرین و کاشفین و مامورین انتظامی به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور و بر اساس بودجه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی و دفتر بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف هزینه های مربوط به پیشگیری از ورود کالای قاچاق و مبارزه با قاچاق و ایجاد تاسیسات مورد نیاز خواهد رسید.
تبصره 30 - از اول سال 1350 آن قسمت از درآمد جرائم رانندگی که توسط ادارات شهربانی شهرستانها (غیر از پایتخت ) وصول می شود باید در حساب مخصوص نگاهداری شود تا به منظور بهبود امور راهنمایی و رانندگی طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
تبصره 31 -
الف - از اول فروردین ماه 1350 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مشمولین بندهای (الف ) و (ب ) تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور ده درصد اضافه می شود و از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی مشمولین این تبصره از دوازده هزار و پانصد و چهل (12540) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعا از نصف این مبلغ نباید تجاوز کند.
در مورد آن عده از مشمولین بند (ب ) تبصره 12 مذکور که در گروه های 3 و 4 جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار گرفته اند در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان کمتر از دوازده هزار و پانصد و چهل (12540) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعا کمتر از نصف این مبلغ باشد، مشمول این تبصره خواهند شد.
ب - مشمولین بند "ب " تبصره 23 قانون بودجه سال 1349 کل کشور از ده درصد افزایش موضوع بند "الف " این تبصره استفاده خواهند کرد و حقوق بازنشستگی و یا وظیفه ازکارافتادگی آنان از پنج هزار و پانصد و چهل ریال نباید تجاوز کند.
پ - مستخدمینی که از لحاظ استخدامی مشمول مفاد بند "الف " تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور بوده و به سبب انجام وظیفه فوت شده اند حقوق مستمری ورثه آنان مشمول بند "الف " این تبصره خواهد بود.
تبصره 32 - معادل ده درصد از مجموع درآمدهای اختصاصی اداره کل گمرک در اختیار رییس کل گمرک گذارده می شود که به مصرف پرداخت پاداش ، اضافه کار ساعتی و فوق العاده کشیک افرادی که به نحوی در ازدیاد درآمد گمرک موثرند و
یا خدماتی برای پیشرفت امور گمرکی انجام می دهند برساند. پرداخت این وجوه از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز پنجشنبه 20/12/1349 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.