×

در صورتیکه مستخدم راسا توسط اداره بازنشسته شود ، اعطای چهارماه مرخصی ذخیره شده استحقاقی الزامی است

در صورتیکه مستخدم راسا توسط اداره بازنشسته شود ، اعطای چهارماه مرخصی ذخیره شده استحقاقی الزامی است

در-صورتیکه-مستخدم-راسا-توسط-اداره-بازنشسته-شود-،-اعطای-چهارماه-مرخصی-ذخیره-شده-استحقاقی-الزامی-است-

وکیلتاریخ 15/9/67 کلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه بماده 47لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45مبنی بر اینکه مستخدم رسمی سالانه حق استفاده ازیک ماه مرخصی راداردواینکه اعمال تبصره 74 لایحه قانونی مزبورمصوب 28/12/53نافی حق ثابت ومکتسب فوق الذکردرحدودمقررات قانونی نمیباشدلذادادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65شعبه چهارم دیوان که براین اساس صادرشده موافق اصول وموازین قانون تشخیص میگردد.این رای باستنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 15/9/67 کلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8 دیوان عدالت اداری

مقدمه وگردش کار:الف -شعبه چهارم درپرونده کلاسه 63/683موضوع شکایت شاکی بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشوربخواسته چهارماه مرخصی استحقاقی قبل ازبازنشستگی بشرح دادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65 چنین رای صادرنموده است :طبق ماده 47 قانون استخدام کشوری مستخدم رسمی دولت سالی یکماه حق مرخصی بااستفاده ازحقوق وفوق العاده های مربوط راداردو طبق مواد7و8و9آئیننامه مرخصی ها،مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی بارعایت مقررات مذکوردرموادمرقوم ذخیره میشودوطبق ماده 17 آیئننامه مزبورمستخدم رسمی هنگام بازنشسته شدن حق استفاده ازمرخصی ذخیره شده راحداکثربمدت چهارماه داردوبرابرماده 15 آئیننامه فوق الذکردرمواردیکه مستخدم رسمی راساازطرف سازمان متبوع خودباستناد مواد74و75 قانون استخدام کشوری بازنشسته میشوداعطای مرخصی ذخیره استحقاقی به وی تامدت چهارماه الزامی است .بنابراین باتوجه به وحدت ملاک ازمواردمذکوردرموردی هم مستخدم رسمی باستنادتبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشسته میشوداعطای مرخصی ذخیره استحقاقی وی با رعایت مقررات مربوطه الزامی بوده وشکایت وارداست .
ب -شعبه هشتم درپرونده کلاسه 65/346 موضوع شکایت شاکی بطرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته :الزام راه آهن جمهوری اسلامی به اعطای مرخصی استحقاقی قبل ازبازنشستگی بشرح دادنامه شماره 645مورخ 29/9/65 چنین رای صادرنموده است :صرفنظرازسوابق امرنظربه اینکه بهر تقدیرشاکی سرانجام بموجب حکم شماره 8036-16/6/60باستنادتبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشسته شده ودرموردمشمولین تبصره مزبورچنانچه بازنشستگی مستخدم مسبوق بدرخواست خودوی همراه باتقاضای مرخصی نباشداعطاءمرخصی بنظرالزامی نیست .لذااجابت خواسته شاکی غیر مقدوروشکایت مردوداعلام میگردد.
بااعلام تعارض آرامذکورازسوی ریاست شعبه نهم دیوان ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضور روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه (713 تا 714)
روزنامه رسمی شماره 12771 - 7/10/1367
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 76

تاریخ تصویب : 1367/09/15

تاریخ ابلاغ : 1367/10/07

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : عمران شهری ومسكن - حقوق املاك مجاور - تغییر خواسته - اجاره - اعمال حاكمیت - شكایت از عملیات اجرائی - سند - مسكن زوجین - وكالت - ابراء - آثار باستانی - اماره - ممنوع المعامله - دعوی بر میت - تغییر نام كوچك - اقرار -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.