×

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

بازنشسته-کردن-مستخدم-به-استناد-لایحه-قانونی-راجع-به-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-74-قانون-استخدام-کشوری-مصوب-1358-11-1،-از-طرف-اداره-منافاتی-با-لایحه-قانون-پاکسازی-مصوب-1358-6-7-ندارد-

وکیل


تاریخ رسیدگی 26/6/66 کلاسه پرونده ه/65/72 شماره دادنامه 19
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه لایحه قانون پاکسازی مصوب 7/6/1358باتوجه بتاریخ تصویب آن نمیتواندناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358تلقی شود اصولا اعطاء اختیار به وزارت آموزش وپرورش مبنی بربازنشسته کردن مستخدمین آن وزارتخانه درموارد مقتضی مستندبحکم قانون خاص بوده ونتیجتااعمال تبصره 2 الحاقی بماده 74مذکوردرمدت نفوذواعتبارقانونی آن مغایرتی باقوانین پاکسازی ندارد ودادنامه شماره 479-7/12/1363شعبه نهم دیوان عدالت اداری که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی میباشداین رای بموجب قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم دیوان
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 9/61/1593شعبه نهم وششم دیوان آقای حجت اله کرجی بانی بطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حکم بازنشستگی واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزیان مادی ومعنوی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره 479مورخ 7/12/1363چنین رای صادرکرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختیارقانونی مندرج درتبصره 2الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1/11/1358 شاکی را بازنشسته کرده است وازاین حیث تخلفی ازمقررات مشهودنیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود).
2-شعبه ششم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش وپرورش ناحیه سوم بخواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی درپرونده کلاسه 6/62/1238 بشرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنین رای داده است :(باتوجه بمحتویات پرونده نظرباینکه بازنشستگی موردشکایت درزمانی صدوریافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده وچون حکم فوق الذکرازناحیه هیئتهای پاکسازی صادرنگردیده فاقدوجاهت واعتبارقانونی است فلذابه ابطال حکم بازنشستگی موردشکایت وطرح قضیه درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی صادرواعلام میگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل اموراداری وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره 5/19516ب ن -15/10/1365هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 16/6/1366،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 748 و750
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 19

تاریخ تصویب : 1366/06/26

تاریخ ابلاغ : 1366/09/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.