×

در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است

در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است

در-ماده-واحده-لایحه-قانونی-راجع-به-نحوه-اجرای-ماده-150-قانون-استخدام-کشوری-برای-درخواست-کتبی-مستخدم-جهت-تبدیل-وضعیت-استخدامی-خود-به-رسمی-مدتی-منظور-نگردیده-است

وکیل


تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 69/115

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه درماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضع استخدام به رسمی مدتی منظورنگردیده ورای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری برین مبناصادرشده مطابق مقررات قانونی تشخیص میگردد.واین رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 69/115

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ونهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/1819 موضوع شکایت آقای غلامعلی حمیدی بطرفیت :راه آهن دولتی ایران بخواسته :تبدیل به رسمی بشرح دادنامه شماره 43-10/2/63 چنین رای صادرنموده است :چون شاکی درمهلت مقرردرآئین نامه اجرائی ماده 150 الحاقی به لایحه قانونی استخدام کشوری تقاضای تبدیل وضع مستخدم رسمی رانکرده است بنابراین شکایتش موجه نست وردمی شود.
ب -شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/1161و62/1387 موضوع شکایت آقای قربان سیاه بالائی بطرفیت : اداره کل راه آهن ناحیه شمال ساری بخواسته :تبدیل وضع استخدامی ازروزمزدبه رسمی بشرح دادنامه شماره 224- 225مورخ 30/3/63 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه به حکایت فتوکپی مستندات ضمیمه دادخواست که مصون ازایرادواعتراض مشتکی عنه مانده از ناحیه شاکی کتباتقاضای نوع خدمت بعمل آمده است وباتوجه باینکه درماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مدتی منظورنگردیده ودرنتیجه دفاع مشتکی عنه دایرباینکه شاکی درمهلت مقرراقدام به تکمیل وارسال فرم درخواست ننموده است فاقد مستند قانونی می باشدلذابه واردبودن شکایت شاکی اظهارنظرمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل .وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید.

= لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده 150 قانون استخدام کشوری وماده 79 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی =

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 181 تا182

1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 1

تاریخ تصویب : 1370/01/20

تاریخ ابلاغ : 1370/04/03

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.