×

تمدید مدت خدمت آزمایشی ذکرشده درحکم مستخدم ،بلامانع است بشرطی که ازمدت دوسال مذکوردرقانون تجاوزنکند

تمدید مدت خدمت آزمایشی ذکرشده درحکم مستخدم ،بلامانع است بشرطی که ازمدت دوسال مذکوردرقانون تجاوزنکند

تمدید-مدت-خدمت-آزمایشی-ذکرشده-درحکم-مستخدم-،بلامانع-است-بشرطی-که-ازمدت-دوسال-مذکوردرقانون-تجاوزنکند-

تاریخ رسیدگی 2/4/65 کلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی ازشش ماه کمترواز دوسال بیشترنخواهدبود.بنابراین تمدیدمدت خدمت آزمایشی که درحکم مستخدم تعیین شده تاحداکثرمذکوردرماده مزبوربلامانع است ورای شعبه دوم دیوان که برمبنی صادرشده مطابق قانون تشخیص میگردد.
این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی 2/4/65 کلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وهفتم
مقدمه :الف -شعبه دوم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه بخواسته اخراج ازخدمت درپرونده کلاسه 2/63/538 بشرح دادنامه شماره 29-8/1/63چنین رای صادرکرده است :
نظرباینکه باتمدیددوره آزمایشی یکساله وتبدیل دوره آزمایشی به دو سال ازناحیه آموزش وپرورش شاکیه درحال خدمت آزمایشی بوده ودروضعیت خدمت آزمایشی اداره استخدام کننده اختیارانصراف ازخدمت آزمایشی را دارامیباشدبنابمراتب بالاپایان دادن به خدمت آزمایشی ولواینکه با توجه به توصیه هیئت گزینش نیروی انسانی صورت گرفته باشدمخالف با مقررات قانونی بنظرنمیرسد.
ب -شعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی مطروحه درپرونده کلاسه 62/414 بطرفیت اداره آموزش وپرورش قروه بخواسته اعتراض به برکناری ازخدمت و اعاده بکاروپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 304 مورخ 23/4/63 چنین رای داده است :(باتوجه به تبصره 2ماده 17و18قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یکسال بخدمت آزمایشی پذیرفته وباتوجه بتاریخ صدورابلاغ آزمایشی 1/5/59 که تاریخ اجرای آن 30/1/59قرارداده شده خاتمه مدت آزمایشی 1/5/60میباشد.بنابراین دستورالعمل وزارتی مورخه 4/5/59 برخلاف مفادابلاغ صادره ودرنتیجه مخالف مقررات قانون است وچون شاکی در تاریخ 2/5/60 استحقاق صدورابلاغ استخدام قطعی راداشته لذاابلاغ شماره 2/10129 مورخ 24/6/60آموزش وپرورش قروه ابطال ورای به واردبودن شکایت اعلام میگردد).
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف معاون اداری ومالی کل آموزش وپرورش استان کردستان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 25/3/65 به ریاست حجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شد.پس از بررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره به اکثریت آراءبااعلام کفایت مذاکرات بشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه (177 تا178)
روزنامه رسمی شماره 12063 - 7/5/1365
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 35

تاریخ تصویب : 1365/04/02

تاریخ ابلاغ : 1365/05/07

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : پست سازمانی - اعتبارامرمختوم - مالیات - شركت - اجبار - انحصار وراثت - دعوی مالی - وكالت - ابراء -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.