×

رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست

رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست

رسیدگی-به-شکایات-کارگران-درمورداخراج-آنان-درصلاحیت-مراجع-پیش-بینی-شده-درقانون-کاراست-ودرصلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-نیست-

وکیلتاریخ 21/7/65 کلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان بهرتقدیر درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ،لذاآراءصادره شعب ششم و دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق باقانون تشخیص میگردد.این رای برطبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع دیگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 21/7/65 کلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به رای صادره ازشعب 1باآراءصادره ازشعب 12و6از حیث تعارض بایکدیگر.
مقدمه :الف -شعبه دوازدهم درپرونده کلاسه 62/40درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه شماره 222 مورخ 11/10/62 خودراصالح برسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی شورای کاروهیئت حل اختلاف اداره کارتهران صادر نموده است .
ب -شعبه ششم درپرونده کلاسه 62/674 درخصوص شکایت آقای سیروس چشمه ای بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه شماره 524 مورخ 14/7/62 قرارعدم صلاحیت خودرابشایستگی اداره کارو اموراجتماعی تهران صادرکرده است .
پ -شعبه اول دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 62/3898 درخصوص شکابت آقای یحیی ناظری بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه 260 مورخ 1/3/1363 خودراصالح برسیدگی دراین امر دانسته وحکم نامبرده راصادرکرده است .مدیرعامل شرکت پارس الکتریک طی لایحه ای اعلام تعارض نموده که هیئت عمومی دیوان عدالت بتاریخ فوق با حضورحجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان وروسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی انشاءرای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه (375 تا 376)
روزنامه رسمی شماره 12160 - 8/9/1365
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 47

تاریخ تصویب : 1365/07/21

تاریخ ابلاغ : 1365/09/08

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : انفصال - جلب - اعتراض (پروتست) - مواعد - تمكین - اجاره - انتقال -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.